Pressenotiz / Communiqué de presse

Um Owend vum 19. Juli sinn am Festsall vun der Gonnerenger Schoul a Präsenz vun der Buergermeeschtesch Francine Colling-Kahn, dem Schäffe Romain Reitz souwéi Memberen vun der Energiekommissioun Lënster d’Statute vun der éischter lëtzebuerger Biergerenergiecooperative, EquiEnerCoop, ënnerschriwwe ginn.

Published
Categorized as Réunions