Vous pouvez encore signer jusqu’au 15 décembre 2012 / Sie können noch unterschreiben bis zum 15. Dezember 2012

Comme plus de 95% du montant visé a déjà été couvert par les apports des habitants de Junglinster, le conseil d’administration de EquiEnerCoop société coopérative a décidé de prolonger la période de souscription afin de couvrir les derniers 5% par du capital régional. Pendant cette période de souscription prolongée, les contrats sont ouverts selon le principe: premier venu, premier servi. – Die Einschreibefrist wurde verlängert da mehr als 95% des angepeiltent Betrags von den Junglinster Einwohnern aufgebracht wurde und so auch die restlichen 5% mit regionalem Kapital abgedeckt werden. Während dieser Verlängerung werden die Kontrakte auf einer “first come, first serve” Basis zugeteilt.

Lënster: Vill Interessente bäi der ëffentlecher Versammlung vun EquiEnerCoop.

Den 11. Oktober 2012 hat am centre polyvant Gaston Stein eng ëffentlech Versammlung vun der éischter lëtzebuerger Biergerenergiecooperative, EquiEnerCoop stattfonnt. Gutt 70 Bierger ware komm fir sech iwwert den Projet EquiSolar 2012, der Installatioun vun enger gemeinschaftlecher Solaranlag, ze informéieren an um Projet ze bedeelegen. Döse Projet ass deen éischte vun der société coopérative EquiEnerCoop, …