Den 17. September hun die Responsabel vun Equienercoop an de Schäfferot d’Conventioun mat der Gemeng önnerschriwen.